Ekonomikväll i Sundsvall

Ekonomikväll i Sundsvall

Norrskogs skogsbruksområde Sundsvall tog ett nytt grepp och genomförde en ekonomikväll i samverkan med Länsförsäkringar Västernorrland.

Kvällen i Sundsvall inleddes med att vice ordförande Peter Sjöbom hälsade alla välkomna och därefter presenterades programmet för kvällen samt de olika föredragshållarna. Samtliga åtta skogsbruksområden inom Västernorrlands län hade bjudits in och ett 100 tal personer hörsammande inbjudan och kom till Sidsjö Hotell & Konferens i Sundsvall.

Därefter följde presentationer och anföranden av våra föredragshållare. Först ut var Fredrik Alenius, skogsrådgivare i Sundsvall som talade utifrån rubriken Skogsekonomisk skötsel. Fredrik tog bla upp vikten av att ha en god framförhållning när det gäller att planera rätt skogliga åtgärder. Dessutom tog han upp och visade exempel på hur lönsamheten i skogsbruket kan öka betydligt genom att bygga skogsbilvägar som ger åtkomst året om.

Nästa avsnitt hade rubriken Skogens trygghet, där presenterade Stefan Hägglund, försäkringsrådgivare företag vid Länsförsäkringar varför det är viktigt att vara rätt försäkrad. Stefan påtalade betydelsen av att inte bara ha sin egendom försäkrad utan även sig själv och sin familj (olika former av personförsäkringar). Därefter presenterades skogsförsäkringens innehåll och upplägg samt vilken betydelse det tex haft att vara försäkrad under stormarna ”Ivar” och ”Dagmar”.

Clas Tjäder, mäklarchef vid Norrskog höll ett föredrag under rubriken Planerad ekonomi räcker länge. Inledningsvis konstaterades att från år 1949 fram till millenniumskiftet (aktuell statistik i riket) var fastighetspriserna mätt i kronor per skogskubikmeter lägre än motsvarande rotnetto. Under första decenniet på 2000-talet ökade fastighetspriserna mycket kraftigt. På många håll mer än fördubblades de samtidigt som rotnettot knappast haft någon ökningstakt alls under motsvarande period. Detta gör att de ekonomiska förutsättningarna för en kalkyl i samband med ett fastighetsförvärv kraftigt försämrats. De senaste fem åren har fastighetspriserna i vårt område planat ut. Clas tog upp vikten av att se över samtliga delar som styr ekonomin på din skogsfastighet. Särskilt nämndes hantering av de obeskattade värden som bör hanteras på ett klokt sätt (tex i form av betalningsplan och virkeslikvidkonto). Även effekter av skogskonto och hantering av den egna tillväxten på skogsinnehavet i sig är viktiga faktorer att ta hänsyn till.

För att kunna finansiera förvärv av skog och andra tillgångar i den egna verksamheten kan det ibland behövas krediter. Mats Ågren, bankrådgivare vid Länsförsäkringar presenterade sitt anförande med rubriken Lönar det sig att låna? Mats redogjorde för vilka effekter man kan uppnå i den egna verksamheten genom att ha en god framförhållning vad gäller sitt behov av finansiering. Vid belåning är säkerheter och belåningsvärde i fastigheten viktiga faktorer, en aktuell skogsbruksplan är A och O för att kunna ha en god grund för bedömningen. Skogsbruksplanen är samtidigt en bra vägvisare för att beräkna förräntning över tid på det kapital som lags ned och satsats i den egna fastigheten. Avslutningsvis konstaterades att låneräntor just nu generellt är väldigt låga men att man sannolikt inte kan kalkylera med denna låga nivå i ett längre perspektiv.

Det avslutande föredraget innan kaffe och paneldiskussion hölls gemensamt av Niklas Fagerström, aktieförvaltare och Ola Svanqvist, ränteförvaltare bägge vid Länsförsäkringar i Västernorrland. Rubriken för deras föredrag var Fördelar med att sprida tillgångar – finns dom? De jämförde olika tillgångsslag som tex aktier, räntepapper och skog. Konstaterades att alla tre tillgångsslagen både innehåller en del av värdeutveckling som är kopplat till själva värdestegringen i sig utifrån den marknadsvärdering som görs och en annan del som är mer direkt avkastning som för aktier i form av utdelning, för räntepapper i form av kuponger eller ränta och för skog i form av en nettointäkt i samband med avverkning. Noterades att det är klokt att inte lägga alla pengar på ett tillgångsslag. En bättre riskspridning uppnås om man fördelar över flera olika tillgångsslag. Där utöver noterades en mängd andra faktorer som kan påverka marknaden för varje tillgångsslag som tex beskattning, andra politiska beslut eller inskränkningar samt övrig yttre påverkan som tex naturkrafter och miljöpåverkan.

När alla deltagare låtit sig smaka av kaffe och smörgås samt fått möjlighet att ta del av vilka tjänster (och produkter) som Norrskog och Länsförsäkringar tillhandahåller så startade den andra delen av ekonomikvällens program nämligen paneldiskussionen.

Moderator Peter Sjöbom inledde paneldiskussionen med att ställa några frågor direkt till var och en av föredragshållarna. De fick då möjlighet att utveckla svaren på ett djupare och friare sätt. Dessa frågor spände över ett mycket brett spektra men landade i en ekonomisk grund och med en skoglig ansats eller jämförelse. Frågor som ställdes gemensamt till flera av föredragshållarna i panelen följde och gav ett ytterligare perspektiv i de svars som gavs. Den sista delen av paneldiskussionen utgick ifrån de frågor som publiken under rasten själva fått formulera och skriva ned och som moderatorn fördelade på panelföreträdarna. Ytterligare frågor och följdfrågor togs om hand ifrån publiken, ingen gick svarslös hem ifrån denna ekonomikväll.

Avslutningsvis korades vinnare i kvällens tävling och priser delades ut i form av brandsläckare och säkerhetsvästar.

Slutligen tackade hela panelen för en intressant och givande kväll. Att döma av de långa och många applåder som gavs var publiken mycket nöjda med kvällen och flera önskade att arrangemanget i form av ekonomikväll i samverkan med aktörer utanför Norrskogs hägn skulle bli en årligen återkommande medlemsaktivitet med Sundsvalls skogsbruksområde som arrangör.

Text och foto: Peter Sjöbom