Omstrukturering drar ner resultatet

Koncernen Norrskog redovisar ett resultat efter skatt på -109 Mkr för verksamhetsåret 2019.

- Resultatet tyngs av kostnader för pågående omstrukturering av industriverksamheten, kostnader som i allt väsentligt tas i 2019 års bokslut, säger Norrskogs vice ordförande Stig Högberg. Omstruktureringen skall ses som en investering för att öka effektiviteten i industrirörelsen, fortsätter Stig Högberg. 

-Även rörelsen går med minus under 2019, främst beroende på en kraftig försämring av marknaden för trävaror och höga kostnader för råvara som köptes in från medlemmarna under hösten 2018, säger Norrskogs VD Olov Söderström.

Marknaden för trävaror har präglats av ett stort utbud och priserna på sågade trävaror har sjunkit kraftigt under perioden. Stormfällningar och barkborrar har lett till stora volymer av grantimmer från skogarna, både i södra Sverige och på kontinenten med följd att sågverken i Europa producerat i väldigt hög takt samtidigt som efterfrågan mattats av något. 

-Den bedömning vi gör nu är att vi passerat botten och vi ser ökade priser för våra produkter på de flesta marknader. Men det finns även orosmoln som tex Coronaviruset som kan förändra den bilden, fortsätter Olov Söderström.

Omsättningen för Norrskogskoncernen blev 1,7 (1,6) miljarder kronor, resultatet efter skatt uppgick till -109 (0) miljoner kronor. Fjolårets siffror redovisas inom parentes. Tillsammans med Norra Skogsägarna bildar nu Norrskog en ny skogsägareförening, Norra Skog. 

-Tillsammans blir vi en stor och kraftfull aktör som kommer att vara med och sätta spelreglerna på virkesmarknaden, öka effektiviteten samt öka attraktiviteten hos köpare av massaved och biobränsle, avslutar Norrskogs vice ordförande Stig Högberg.