Röjning

Röjning

Röjning är en mycket viktig skogsskötselåtgärd, eftersom den i hög grad påverkar lönsamheten i kommande gallringar och avsevärt förbättrat nettot vid föryngringsavverkningen.

Röjning är en skogsskötselåtgärd, som innebär att ej önskvärda träd i ett bestånd fälls. Genom röjning förbättras kvaliteten i beståndet genom att träd med fel tas bort, trädslagsblandningen påverkas och beståndets stabilitet blir bättre. Tillväxten i beståndet koncentreras till de bättre träden.

Vill du ha hjälp med röjning, kontakta din skogsrådgivare.

Läs mer på Skogskunskap