Träindustriella flödeskedjor

Analys av störningar i träindustriella flödeskedjor - inverkan på produktion och planeringsstrategier

Beviljat anslag: 400 000 kronor
Projektledare:   Skogforsk, Magnus Larsson

Bakgrund

Skogliga, träindustriella värdekedjor uppvisar ofta osäkerheter, som avspeglas i störningar och lagerproblem. Ökad kunskap om dessa störningar, samt metoder att förebygga och hantera dem, leder till ökad kundnytta och lönsamhet. Utveckling av teknik och olika IT-system har lett till, var för sig, effektiva verksamheter (avverkning, transporter, enskilda processer). Mindre resurser har avsatts till att belysa och effektivt samordna de olika verksamhetsstegen.

Genomförande

Projektet är ett delprojekt inom ramen för industridoktorandarbete: ”Värdeskapande, effektivitet och integration i träindustriella försörjningskedjor – mätetal och bedömningsmått”.

Norrskogs forskningsstiftelse delfinansierar följande delstudier

  • Analys av störningar i flödeskedjor och deras inverkan på produktion och flöde 
  • Utveckling av planeringsstrategier, åtgärder och metoder för att minimera, eliminera eller hantera störningarna.

Slutrapport